Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Paczki, posiłki i działania towarzyszące

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.
UWAGA!

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe upoważniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 PLUS wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

– 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

– 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej. Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.

Ważna informacja dla Ośrodków Pomocy Społecznej:

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2021 PLUS (przed 15 maja br.), nie ma obowiązku ponownego wydawania skierowań.

Podsumowanie realizacji

Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021. Do programu przystąpiło 13 OPL tj. OR PCK: Brzozów, Jasło, Przeworsk, Ropczyce, Rzeszów, Sanok, Strzyżów, Ustrzyki Dolne, Delegatura PCK Łańcut z siedzibą w Żołyni, GOPS Czarna, GOPS Wielopole Skrzyńskie, Stowarzyszenie i Promocja Wsi Twierdza, Stowarzyszenie Kobiet Gminy Wiśniowa z którymi zostały podpisane umowy na przekazanie gotowych artykułów spożywczych.

Wskaźnik produktu

Łączna ilość rozdysponowanej pomocy żywnościowej w PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2021 to: 634,7924 t w tym: groszek z marchewką- 96,0000 t., koncentrat pomidorowy – 33,7920 t.,  powidło śliwkowe- 44,928 t., makaron jajeczny świderki – 134,9600 t., mleko UHT-149,760 t., szynka drobowiowa-53,9136 t., szynka wieprzowa mielona-35,7696 t., filet z makreli w oleju-25,4592 t., cukier biały- 4330,2400t., olej rzepakowy-29,9700 t.

Wskaźnik rezultatu

Z pomocy żywnościowej skorzystało 19 551 osób miedzy innymi: 9 740 kobiet, 9 811 mężczyzn, 5 511 osób do ukończenia 15 roku życia, 1 928 seniorów 65+, 28 osób bezdomnych, 2 716 osób niepełnosprawnych. Rozdysponowano 136 857 szt. paczek żywnościowych.

Działania towarzyszące

Na terenie działania Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w czasie trwania Podprogramu 2021 przeprowadzono 72 działań towarzyszących, w których udział wzięło 1 404 osób. Działania towarzyszące były zorganizowane w formie warsztatów oraz szkoleń. Prowadzone były przez wykonawców zewnętrznych posiadających stosowne kwalifikacji oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia działań z zachowaniem wszystkich środków ostrożności. Przy wyborze podmiotu realizującego zadania zostały zachowane zasady oszczędności, wydajności i skuteczności. W działaniach udział wzięły między innymi: osoby i rodziny o niskich dochodach, bezrobotni, niepełnosprawni oraz osoby z Ukrainy posiadający status uchodźcy korzystający z pomocy w Podprogramie 2021, które spełniają kryterium określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Każdy z uczestników biorących udział w działaniach towarzyszących otrzymał materiały edukacyjne o tematyce: prowadzenia gospodarstw domowego, zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności. Przeprowadzone działania towarzyszące miały na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. W śród osób korzystających z pomocy PO PŻ Podprogram 2021 ze względów bezpieczeństwa został rozdane materiały edukacyjne w formie książeczek, broszur zgodnie z zał. nr 19 (zał. nr 14 do Wytycznych IZ na Podprogram 2021) w ilości 540 kompletów x 4 rodzaje działań towarzyszących =  2 160) w tym 177 kompletów osobom niepełnosprawnym oraz 363 kompletów z pozostałych grup.  

Pliki do pobrania

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

pobierz