Informacje ogólne i kontaktowe

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK funkcjonuje przy Zarządzie Głównym PCK. Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK wspiera jego działania poprzez przyjmowanie dokumentacji dotyczącej poszukiwanych osób z terenu Podkarpackiego.

Działalność Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża jest finansowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK
telefon: 22 32 61 261 / 22 32 61 264
email: [email protected]

Biuro Zarządu Głównego PCK
ul. Mokotowska 14
00-561 Warszawa

Pliki do pobrania

Wnioski z prośbą o zaświadczenie, poszukiwanie, ustalenie losów czy miejsca pochowania krewnego należy złożyć na Drukach poszukiwawczych, pocztą tradycyjną lub elektroniczną: [email protected]

Poniższy druk przeznaczony jest dla osób zamieszkałych na terenie Polski. Osoby zamieszkałe za granicą składają wnioski w Biurach Poszukiwań Czerwonego Krzyża / Czerwonego Półksiężyca w kraju zamieszkania.

Druk poszukiwawczy PL

pobierz

Tracing request form EN

pobierz

Розшукувана заявка UK

pobierz

Форма заявки RU

pobierz

Zadania Biura Informacji i Poszukiwań

Prowadzenie tzw. poszukiwań humanitarnych (gdy najbliższa rodzina nagle utraciła kontakt
z krewnym za granicą, pomimo że posiada jego ostatni adres zamieszkania) w tym poszukiwania migrantów ekonomicznych.

Wystawianie zaświadczeń o losach osób poszukiwanych na podstawie naszych dokumentów oraz dokumentów uzyskanych w wyniku podejmowanych starań.

Przekazywanie tzw. messages (mesaży) czerwonokrzyskich, czyli wiadomości rodzinnych do krajów objętych konfliktami zbrojnymi lub klęskami żywiołowymi.

Poszukiwania migrantów
z zagranicy, którzy zaginęli na terytorium Polski.

Prowadzenie poszukiwań
i ustalanie losów ofiar wojen, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych (w tym ofiar II wojny światowej i uchodźców/migrantów).

Poszukiwanie mogił wojennych
w kraju i za granicą oraz udział
w ekshumacjach ofiar wojny.

Zbiory i archiwa PCK

  • oryginalne kartoteki polskich jeńców wojennych osadzonych w obozach jenieckich,
  • oryginalne kartoteki więźniów obozów koncentracyjnych i więzień hitlerowskich,
  • akty zgonów Polaków zmarłych w czasie II wojny światowej w obozach i więzieniach na terytorium Niemiec i Polski,
  • częściową dokumentację dzieci polskich wywiezionych w celu germanizacji,
  • niewielką kartotekę Polaków zatrudnionych przymusowo na terytorium Niemiec,
  • protokoły z ekshumacji ofiar wojny,
  • spisy zmarłych i poległych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie,
  • kserokopie wykazów polskich jeńców wojennych osadzonych w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku,
  • kartotekę żołnierzy Armii Radzieckiej, poległych i pochowanych na terytorium Polski,
  • wielomilionową kartotekę ogólną.