Wzrastanie

Realizowany realizuje w latach 2014-2016 i finansowany
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Realizacja projektu „Wzrastanie” polega na zwiększeniu zaangażowania dzieci i młodzieży w działalność wolontariacką w swoich środowiskach lokalnych. Celem projektu jest rozwój wolontariatu w Polskim Czerwonym Krzyżu, ale rezultaty projektu takie jak opracowania dotyczące pracy z uczniami metodą projektową, jak organizować koła wolontariatu w szkołach będą miały charakter uniwersalny i będą mogły być wykorzystane przez inne organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze pomocy społecznej.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki:

– organizacji szkoleń dla opiekunów szkolnych kół wolontariatu oraz młodzieży. Celem szkoleń będzie dostarczenie niezbędnej wiedzy dot. wolontariatu, organizowania akcji w świetle obowiązujących przepisów prawa. Poprzez formę wyjazdową będą miały także charakter treningu motywacyjnego związanego z pokazaniem korzyści, jakie może wynieść zarówno nauczyciel jak i uczeń z bezinteresownej pracy na rzecz innych. Nauczyciele będą mogli nabyć podstawowe kompetencje związane z planowaniem przedsięwzięć metodą projektową;

– opracowaniu treści podręcznika dla nauczycieli/opiekunów szkolnych kół wolontariatu, w tym m. in. jak założyć szkolne koło, jak w zgodzie z prawem pracować z wolontariuszem i jak go prawidłowo motywować i doceniać, jak planować przedsięwzięcia metodą projektową, jak realizować projekty bez nakładów finansowych. Zaproponowany zostanie model współpracy ze szkołą, gronem pedagogicznym i zewnętrznymi podmiotami Opracowane zostaną przykładowe scenariusze zajęć, harmonogramy pracy i dokumenty, które ułatwią pracę z młodzieżą w szkolnym kole wolontariatu;

– przygotowaniu portalu internetowego o charakterze społecznościowym przeznaczonego dla wolontariuszy i opiekunów szkolnych kół wolontariatu. Portal będzie również bazą wiedzy o działalności wolontariackiej oraz programach i akcjach organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż. Młodzież będzie zdobywać wirtualne punkty dla siebie i swojego koła za wykonywanie różnych zadań i aktywność społeczną, dla najaktywniejszych szkolnych kół przewidziane są nagrody;

– przygotowaniu i przeprowadzeniu autorskiego programu wolontariatu międzypokoleniowego na rzecz seniorów „Wzrastanie”;

– zorganizowaniu różnorodnych projektów przez szkolne koła wolontariatu np. Festynów Wolontariatu, imprez plenerowych dla dzieci i młodzieży, promujących działalność wolontariacką w środowisku lokalnym. Tematyka projektów zależała będzie wyłącznie od kreatywności i pomysłowości wolontariuszy, którzy je zrealizują na podstawie określonych przez siebie potrzeb lokalnych społeczności;

– opracowaniu modelowego rozwiązania zarządzania wolontariatem w szkolnych kołach wolontariatu, który będzie do wykorzystania w organizacjach pozarządowych organizujących wolontariat szkolny w zakresie m. in. pomocy społecznej. Po zrealizowaniu projektu zostanie on w pierwszej kolejności wdrożony w pozostałych 13 oddziałach okręgowych Polskiego Czerwonego Krzyża w całym kraju. Model zostanie opisany w poradniku wraz z opisem doświadczeń i dobrych praktyk związanych z akcją „Wzrastanie”.

Zadanie jest realizowane wspólnie przez Lubelski, Małopolski i Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w partnerstwie z Kuratorium Oświaty w Lublinie, Krakowie oraz Rzeszowie, jako projekt pilotażowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Projekt będzie realizowany do listopada 2016 r.

Zachęcamy do korzystania z portalu www.wzrastaniepck.pl. Jest to pierwszy portal społecznościowy dla wolontariuszy. Na nim publikujemy wszystkie informacje dot. naszego projektu. Każdy uczeń powinien założyć własne konto, co umożliwi mu zdobywanie punktów i branie udziału w konkursach z nagrodami.

W dniach 18-21.06.2015 r. i 01-04.10.2015 r. opiekunowie Szkolnych Kół PCK oraz opiekunowie Grup SIM z województwa podkarpackiego wzięli udział w szkoleniu dla opiekunów szkolnych Kół w Mszanie Dolnej. Program szkoleń obejmował tematykę: pracy projektowej, zasad funkcjonowania wolontariatu w szkole i metod zaangażowania młodzieży , działalności Czerwonego Krzyża oraz praktyczny kurs pierwszej pomocy. W szkoleniu wzięło udział 45 opiekunów z województwa podkarpackiego. ( tu dodamy zdjęcia).

W ramach realizacji projektu nawiązano współpracę z partnerem projektu- firma Kawrose odpowiedzialna za pomoc przy doborze sadzonek dla zespołów wolontariusze – senior. każda para senior-wolontariusz będzie miała za zadanie zaopiekować się otrzymanymi sadzonkami roślin. Wspólne dbanie o kwiaty będzie symbolem troski o wzajemne relacje pomiędzy pokoleniami: samotnych seniorów i młodych, zaangażowanych wolontariuszy. Dodatkowo zadaniem wolontariuszy będzie wsparcie osoby starszej przy wykonywaniu codziennych czynności, np. pomoc przy zakupach, załatwianiu spraw urzędowych, pracach domowych oraz zapewnienie towarzystwa, np. poprzez wspólne spacery.

O dalszych działania w ramach programu „ Wzrastanie” będziemy na bieżąco informować.