FEAD

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Zastąpił realizowany wcześniej Program dostarczania nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej (PEAD). Program jest realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa we współpracy z organizacjami partnerskimi czyli organizacjami pozarządowymi o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, w tym Polski Czerwony Krzyż. Funkcję Instytucji Zarządzającej w Programie pełni natomiast Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zadaniem Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym jest udzielenie korzystającym z jego pomocy wsparcia ich najbardziej podstawowych potrzeb, co ma ich wydobyć z ubóstwa i umożliwić integrację ze społeczeństwem. Pomoc kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonych przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ 2014 – 2020 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 402,00 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Odbiorców końcowych do uzyskania pomocy z PO PŻ 2014 – 2020 kwalifikować będą właściwe Gminne lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, wydając odpowiednie skierowania lub przekazując Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi listy osób zakwalifikowanych do pomocy. W przypadku osób bezdomnych Polski Czerwony Krzyż może te osoby samodzielnie zakwalifikować do pomocy.

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Należy mieć jednak na uwadze, że pomoc w ramach PO PŻ 2014 – 2020 nie zaspokoi wszystkich potrzeb żywieniowych osób/rodzin kwalifikujących się do tej pomocy, ale chociaż częściowo uzupełni ich niedobory związane z ograniczeniami finansowymi.

Polski Czerwony Krzyż na mocy umowy z Agencją Rynku Rolnego będzie dystrybuować otrzymywane artykuły spożywcze wśród najbardziej potrzebujących za pośrednictwem swoich placówek regionalnych (OPR) lub innych organizacji lokalnych (OPL) nie działających w celu osiągnięcia zysku, których jednym z zadań statutowych jest wspieranie i niesienie pomocy określonej grupie osób najbardziej potrzebującym, będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa.

Wielkość pomocy udostępniana poszczególnym organizacjom partnerskim uzależniona jest od liczby osób, którym pomagały one w roku poprzedzającym realizację danego Podprogramu oraz wielkości pomocy adresowanej do poszczególnych województw ustalanej na podstawie dostępnych obiektywnie wskaźników wskazanych w PO PŻ 2014 – 2020.

Polski Czerwony Krzyż realizując proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzi również działania w ramach środków towarzyszących. Działania te mają na celu w szczególności:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej)
 • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) obejmują m.in.:

 • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych
 • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia
 • programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności
 • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa) w podziale 85% i 15%. Alokacja Funduszu dla Polski na okres realizacji w latach 2014 – 2020 wynosi około 473 mln EUR (w cenach bieżących). Wkład środków krajowych wynosić będzie około 83 mln EUR. W ramach Podprogramu 2016 do magazynów organizacji pozarządowych o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, w tym Polskiego Czerwonego Krzyża trafi ponad 61 tysięcy ton artykułów spożywczych o łącznej wartości ponad 238 mln zł.

Podsumowanie Podprogramu 2017 trwającego od 01.08.2017 do 30.06.2018 r.

Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w roku 2017 i 2018 brał udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017. W realizacje projektu zaangażowanych było 14 OPL tj. OR PCK Brzozów, Jasło, Przeworsk, Ropczyce, Rzeszów, Strzyżów, Ustrzyki Dolne, Delegatura PCK Łańcut z siedzibą w Żołyni oraz GOPS Łańcut, GOPS Czarna, GOPS Wielopole Skrzyńskie, Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego i Promocji Społecznej „Góra Chełm”, Stowarzyszenie i Promocja Wsi Twierdza i Stowarzyszenie Kobiet Gminy Wiśniowa z którymi zostały podpisane stosowne umowy na przekazanie gotowych artykułów spożywczych. Z pomocy żywnościowej skorzystało 18 963 osoby w śród których rozdysponowano 94 999 paczek żywnościowych. W realizację projektu były zaangażowani byli: pracownicy Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK, Oddziałów Rejonowych PCK oraz wolontariusze PCK.

Wśród osób potrzebujących rozdysponowano łącznie – 824,0416 ton pomocy żywnościowej w tym: groszek z marchewką-64t.,fasola biała-64,200t., koncentrat pomidorowy-28,1600t., buraczki wiórki- 16,8000t., powidło śliwkowe- 23,8680t.,makaron jajeczny- 72,2400t., makaron kukurydziany bezglutenowy- 8,4000t., ryż biały-64,8000t., kasza gryczana- 32,4000t., herbatniki maślane- 9,8600t., mleko UHT- 112,3200t., ser podpuszczkowy dojrzewajacy-38,5000t., szynka drobowiowa-48,2112t., szynka wieprzowa mielona-33,6960t., pasztet wieprzowy-10,4832t., kabanosy wieprzowe- 5,9616t., Filet z makreli w oleju-27,3224t., cukier biały- 64,0800t., miód wielokwiatowy- 6,5664t., olej rzepakowy-64,8000t., gulasz wieprzowy z warzywami- 27,1728t.

Na terenie działania Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie w okresie od 01.08.2017 do 30.06.2018 przeprowadzono 84 działań towarzyszących, w których udział wzięło 1 241 osób. W każdej z wymienionych Oddziałów Rejonowych, Delegaturze PCK/OPL odbyły się działania towarzyszące, które są określone w umowie o dofinansowanie projektu PO PŻ Podprogram 2017 oraz Wytycznych IZ. Działania towarzyszące były zorganizowane w formie warsztatów:

 • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,

 • – warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
 • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

oraz szkoleń

 • programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,

Prowadzone były przez wykonawców zewnętrznych posiadających stosowne kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia w/w działań. W działaniach udział wzięły osoby korzystające z pomocy żywnościowej w Podprogramie 2017, które spełniły kryterium określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Przeprowadzone działania towarzyszące miały na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Również zachęcamy do zapoznania się z przepisami na warsztaty PCK opracowane przez Renata Koś oraz Monikę Tatara – Lubojemską

przykładowe przepisy

 

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej zapraszamy do kontaktu z właściwym Oddziałem Okręgowym PCK lub Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni funkcję Instytucji Zarządzającej.