Nabór na stanowisko koordynatora

Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK ogłasza nabór na stanowisko koordynatora usług opiekuńczych oraz pracy Oddziału Rejonowego PCK w Przemyślu.

1. Opis naboru:

 • wymiar czasu pracy: cały etat – umowa o pracę
 • umowa na czas nieokreślony po okresie próbnym

2. Wymagania stawiane osobom ubiegającym się o stanowisko koordynatora:

 • doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,
 • doświadczenie w prowadzeniu  usług opiekuńczych lub opiece długoterminowej,
 • praktyczna znajomość MS Office,
 • wysoka kultura osobista
 • posiadana pełna zdolność do czynności prawnych oraz możliwość korzystania z pełni praw publicznych,
 • wyższe wykształcenie — preferowane wykształcenie medyczne,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku,
 • znajomość rynku usług opiekuńczych na terenie Przemyśla oraz całego powiatu,
 • mile widziane prawo jazdy kategorii B.

3. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • curriculum vitae (CV) z wyszczególnieniem przebiegu pracy zawodowej,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za popełnienie przestępstwa i nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne lub skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 0 ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, p0z. 926 z późn. zm./ w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko koordynatora

4. Informacje ogólne:

Oferta powinna być przesłana w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko Koordynatora usług opiekuńczych Oddziału Rejonowego PCK w Przemyślu”

na adres:

35-002 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 3,

lub złożona w biurze Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK przy ul. Jana III Sobieskiego 3 w Rzeszowie

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2018 roku, do godziny 15:00 (decyduje data wpływu dokumentów do biura, a nie nadania).

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.